Rozwiń Skrzydła

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9787/17
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
CEL PROJEKTU: Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 30 (18 kobiet,12 mężczyn) z woj. mazowieckiego do 06.2019 r
Grupa docelowa: 30 os (18K,12M)z niepełnosprawnościami.

Oferowane wsparcie::
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP
• Poradnictwo psychologiczne
• Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych
• Szkolenia
• Pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: woj. mazowieckie
Termin 05.2018-06.2019