Młodzi Liderzy Sukcesu!

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0023/19

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany jest ze środków UE oraz Budżetu Państwa

Wartość Projektu: 408 925,57 zł

Wkład Unii Europejskiej wynosi: 344 642,47 zł

CEL:

zwiększenie do 10.2020 aktywności zawodowej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 36 osób (22K, 14M) młodych w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz cywilnoprawnych zamieszkujących  na terenie miast Ciechanów, Pułtusk, Sierpc (zg. z Kodeksem Cywilnym) poprzez realizację indywidualnie dopasowanego programu aktywizacji

GRUPA DOCELOWA:

36 osób (22K, 14M)o niskich kwalif (w tym OZN) w wieku 18-29 lat z wyłączeniem osób należących do grupy docj określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 zamieszkujące na miast Ciechanów, Pułtusk, Sierpc (zg. z Kodeksem Cywilnym)

100% GD to (kryteria które Uczestnik/czka Projektu musi spełnić łącznie):

WIEK: 18-29 lat

  • poziom wykształcenia: osoba oniskich kwalifikacjach
  • status na rynku pracy: zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
  • miejsce zamieszkania: Ciechanów 12 os., Pułtusk 12 os., Sierpc 12 os.

KRYT DODATK:

Osoba z niepełnosprawnościami  min 20% (8os.).

Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tem 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryteriach dostępu  dotyczących grupy docelowej

REZULTATY:

MIN wskaźnik efektywn. zawod. (27%)

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 26 osób

Działania w projekcie:

● Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia i aktualizacji IPD

● Indywidualne poradnictwo zawodowe,

● Indywidualne poradnictwo psychologiczne

● Indywidualne pośrednictwo pracy,

● Szkolenia zawodowe

● Staże zawodowe

Miejsce: Ciechanów, Pułtusk, Sierpc

Termin 11.2019 do 10.2020