Mazowiecka Akademia Sukcesu

Nr projektu: RPMA.10.02.00-14-9053/17
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języka angielskiego zakończonych certyfikatem zewnętrznym min 105 osób (63 kobiet,42 mężczyzn) powyżej 25 r.ż o niskich kwalifikacjach z 150 osób biorących udział w projekcie(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do 02.2019.
Szczególnie zapraszamy do udziału osoby zamieszkujące tereny wiejskie, osoby o niskich kwalifikacjach.
Szkolenia zapewniane w ramach projektu, kończą się walidacją (programem formalnej oceny) i certyfikacją kompetencji.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane braki w kompetencjach związane z obsługą komputera, wykorzystaniem Internetu oraz znajomości języka angielskiego szczególnie wśród os o niskich kwalifikacjach z woj. mazowieckiego.
Proponowane szkolenia:
1.ECDL BASE
2.Język angielski

Okres realizacji: 03.2018-02.2019
MIEJSCE: woj. mazowieckie